Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: 

- tradycyjnej (tj. plastikowej)
- elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948, 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat Kardy Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem: www.rodzina.gov.pl

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny: