„ Mobilna Świetlica dla dzieci i młodzieży”

W związku z realizacją projektu „ Mam tę moc – pokonam przemoc” rozpoczął się cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Świetlicach Wiejskich w Gminie Kamień Krajeński.  Zajęcia mają charakter profilaktyczno – edukacyjny. Podczas zajęć przybliżamy dzieciom tematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwracamy uwagę na problem agresji wśród dzieci i młodzieży, na krzywdzenie małoletnich przez rodziców, a także na cyberprzemoc. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności niezbędnych do prawidłowego reagowania na przemoc i zapobieganie jej poprzez umiejętne rozwiazywanie konfliktów i wzmacnianie poczucia jedności w grupie, a także budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Projekt „Mam tę moc – pokonam przemoc” realizowany jest w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2021.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie i realizację projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Naszym celem jest zintensyfikowanie oraz podniesienie atrakcyjności i jakości pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, w tym przemocą rówieśnicza, cyberprzemocą  i przemocą domową.

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież, rodzice oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu gminy Kamień Krajeński.

W ramach projektu przewidujemy następujące działania:

  • Utworzenie „MOBILNEJ ŚWIETLICY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” – Spotkania z dziećmi i młodzieżą mają na celu zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest przemoc, jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy, a także przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczanie ich rozwiązywania konfliktów, kontroli negatywnych emocji, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w zajęciach, które będą miały bardzo zróżnicowaną formę (m.in. zajęcia plastyczne, ruchowe, zajęcia edukacyjno- informacyjne, rozwijające logiczne myślenie).
  • Piknik rodzinny pn. „RODZINA BEZ PRZEMOCY”
  • Konkurs plastycznypt. „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”
  • Jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami
  • Warsztaty dla rodzin – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, nauka stosowania prawidłowych metod wychowawczych wobec dzieci, wzmacnianie lub odbudowa relacji rodzic – dziecko, nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania konfliktów w rodzinie zarówno przez rodziców jak i przez dzieci.
  • Pogadanki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z funkcjonariuszem policji.
  • Szkolenie dla członków grup roboczych oraz osób pracujących w instytucjach zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy mające na celu poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy.
  • Konferencję podsumowującą projekt

Działania zawarte w projekcie mają na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym przekazem, są jednocześnie zwiększeniem szansy na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Okres realizacji projektu: czerwiec – grudzień 2021 r.