Asystent rodziny działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 998 ze zm.)

Głównym celem asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego przez rodziców lub opiekunów dzieci tak, aby przeciwdziałać umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka do domu rodzinnego.

Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, dalszej rodziny, społeczności lokalnej oraz zasobów instytucjonalnych.