DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim .

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak informacji.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora lub fokusu nie spełniają jednego z trzech głównych wymagań,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Nie zapewniono celu linku (w kontekście),
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Nie zapewniono etykiety w nazwie (zgodnej z nazwą programową).
 •  

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sałasinski, informatyk2@um.kamienkr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 389 45 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych , wszystkie biura MGOPS są na parterze budynku,
 2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind: budynek MGOPS- parter, budynek DDP- winda ,
 3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: ni dotyczy,
 4. Przed wejściem do budynku są miejsca parkingowe w tym jedno wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak ograniczeń,
 6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: 2-3 robocze.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych