Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznawany i wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z. późń. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie trzy kryteria:

- posiadają tytuł prawny do lokalu
- spełniają kryterium dochodowe
- spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 
Kryterium dochodowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2021r.:
- dla osoby samotnie gospodarującej 2066,99 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa wieloosobowego 1550,24 zł miesięcznie na osobę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium dochodowe ulega zmianie corocznie. Podstawą ustalenia kryterium dochodowego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w lutym każdego roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie art 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek mieszkaniowy zostaje przyznany decyzją, na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.


Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z. późń zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. wynosi odpowiednio:

- dla gospodarstwa jednoosobowego - 12,09 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł miesięcznie. 
 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.