Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: 

- tradycyjnej (tj. plastikowej)
- elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).


Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice,
którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948, 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat Kardy Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem: www.rodzina.gov.pl

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny:https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku