Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie, 
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 528 zł.

Formy udzielanej pomocy:

 • pomoc finansowa,
 • praca socjalna,
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 • umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej osób tego wymagających,
 • pomoc w formie posiłku lub zasiłku z Programu „Posiłek w szkole i w domu”
 • poradnictwo.