W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) ulegają zmianie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.

  • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.
  • Przyznanie świadczenia wychowawczego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie jest uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica.
  • Jeżeli rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia lub objęcia opieką.
  • Ciągłość świadczeń w przypadku śmierci rodzica oznacza przyznanie świadczenia drugiemu z rodziców w ciągłości w przypadku śmierci  rodzica, któremu wypłacane było świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zgonu. Przepis ten dotyczy także opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.
  • Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mailowego, informację będzie można odebrać osobiście.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus