Zespół interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą, łącząc wiedzę, umiejętności oraz możliwości instytucji, którą reprezentują, w celu udzielenia kompleksowej pomocy osobie lub rodzinie dotkniętej problemem przemocy.

Cel działania zespołu

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • realizacja Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamień Krajeński na lata 2016 – 2021 r.

Niebieska linia

Dnia 12 kwietnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie: KUJAWSKO – POMORSKA „NIEBIESKA LINIA” POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, tj. uruchomienie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

„NIEBIESKA LINIA” nr 0 800 154 030

Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne, a w uzasadnionych życiowo sytuacjach pełna obsługa prawna i indywidualna terapia psychologiczna.